Kontakt
Tel: 723 404 479
Skype: sepos.cz

Máte dotaz? Napište nám:

Opište prosím text z obrázku:
captcha
E-mailový zpravodaj

Novinky a akce na Váš email.


Všeobecné obchodní podmínky

 

PRO INTERNETOVÝ PRODEJ

 

Společnost SEPOS, spol. s r.o., Rantířovská 583/100, Jihlava 586 01, IČ: 15528855, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka č. 732 (dále též „Dodavatel“) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“), které upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a jiným subjektem (dále jen „Odběratel“) prostřednictvím internetového obchodu Dodavatele.

Internetový obchod je Dodavatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.dveresepos.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

 

 

I. Uživatelský účet

   

1.   Na základě registrace Odběratele provedené na Webové stránce může Odběratel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Odběratel provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Odběratel může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.   Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Odběratel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Odběratelem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Dodavatelem považovány za správné.

3.   Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Odběratel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

4.   Odběratel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

5.   Dodavatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Odběratel svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Odběratel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně VOP).

6.   Odběratel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

   

II. Uzavření Smlouvy

    

1.   Veškerá prezentace zboží umístěná na Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží (tj. zejména o zárubních, dveřích a dveřním kování), a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (pokud nejsou náklady balení na Webovém rozhraní obchodu uvedeny, jsou zahrnuty v nákladech spojených s dodáním zboží). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.  

4.   Pro objednání zboží vyplní Odběratel objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a.      objednávaném zboží, tj. zejména o jeho typu a množství (objednávané zboží „vloží“ Odběratel do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

b.      způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c.      informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

  5.  Před zasláním Objednávky Dodavateli je Odběrateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Odběratel vložil, a to i s ohledem na možnost Odběratele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Odběratel Dodavateli kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ v záložce „Objednávka“ (nikoliv kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ v záložce „Nákupní košík“). Údaje uvedené v Objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Odběrateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Odběratele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa odběratele“).  

6.   Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Odběratele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). 

7.   Smluvní vztah mezi Odběratelem a Dodavatelem vzniká doručením Odběrateli potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací), jež je Odběrateli zasláno elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu Odběratele.

8.   Odběratel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Odběrateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

   

 

III. Cena zboží a platební podmínky   

  

1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy může Odběratel uhradit Dodavateli následujícími způsoby:

a.     v hotovosti v provozovně Dodavatele při předání a převzetí zboží (seznam prodejen Dodavatele je dostupný zde.);

b.     v hotovosti na dobírku v místě určeném Odběratelem v Objednávce;

c.      bezhotovostně převodem na účet Dodavatele č. 1014042740/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Účet dodavatele“);

d.     bezhotovostně platební kartou;

2.    Společně s kupní cenou je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.   U všech nákupů nad 800 Kč (vč. DPH) je vždy požadována zálohová platba, a to v minimální výši 80 % ceny zboží, přičemž konkrétní výše požadované zálohy je patrná z Webového rozhraní obchodu. Odběratel může provést platbu celé ceny zboží před odesláním zboží Odběrateli (dále jen „Platba předem“); v takovém případě se ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku nepoužije. Zálohovou platbu a Platbu předem je možné uhradit pouze bezhotovostně platební kartou nebo bezhotovostně převodem na Účet dodavatele. Teprve po obdržení zálohové platby a Platby předem počínají běžet termíny pro dodání zboží.

4.   Zálohová platba a Platba předem je splatná do 14 dnů od uzavření Smlouvy (tj. od akceptace Objednávky Dodavatelem). Pokud Odběratel nezaplatí zálohovou platbu nebo Platbu předem ani do 14 dní od uzavření Smlouvy, Smlouva se od počátku ruší.   

5.   Doplatek (část kupní ceny po odečtení zálohy, pokud je záloha vyžadována) hrazený bezhotovostně bankovním převodem je nutné uhradit před odesláním zboží Odběrateli. Před uhrazením doplatku hrazeného bezhotovostně bankovním převodem nepočnou běžet termíny pro dodání zboží. Doplatek v hotovosti je splatný při předání a převzetí zboží. 

6.   V případě bezhotovostní platby je Odběratel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek odběratele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet dodavatele.    

7.   Dodavatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Odběratele nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (dle čl. II odst. 6 VOP), požadovat provedení Platby předem. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije. 

8.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Dodavatelem Odběrateli nelze vzájemně kombinovat.

9.   Před každou platbou na Účet dodavatele bude Dodavatelem Odběrateli na jím uvedenou elektronickou adresu odeslána přesná specifikace pro provedení platby. Po připsání platby ve prospěch Účtu dodavatele obdrží Odběratel na jím uvedenou elektronickou adresu informaci o přijetí platby. Faktura – daňový doklad je vystaven a Odběrateli  dodán neprodleně po zaplacení kupní ceny a po převzetí zboží Odběratelem.

   

 

  IV. Přeprava a dodání zboží  
 

1.   Odběratel je oprávněn vybrat mezi následujícími způsoby dodání:

a)    Osobní odběr v jedné z prodejen Dodavatele - v případě osobního odběru v prodejně Dodavatele je Odběratel povinen převzít zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení elektronické zprávy odeslané na elektronickou adresu Odběratele potvrzující, že zboží bylo expedováno a připraveno k vyzvednutí. (Seznam prodejen Dodavatele je dostupný zde.)

b)    Doprava zajištěná Českou poštou (pouze v případě výlučné Objednávky kování), která garantuje doručení zásilky následující pracovní den po podání zásilky.

c)     Doručení na Odběratelem určené místo v ČR je zajišťováno buď vlastními vozidly Dodavatele, nebo prostřednictvím přepravce.

2.   Konkrétní výše ceny přepravy je zjistitelná ve Webovém rozhraní v záložce „Objednávka“ po vyplnění PSČ místa doručení a volbě zvoleného způsobu dopravy. Cena přepravy zahrnuje doručení zboží za první uzamykatelné dveře. V případě zájmu Odběratele o zajištění vynesení zboží do vyšších pater je nutná předchozí domluva s dodavatelem, na základě které bude tato příplatková služba naceněna.

3.   Termín dodání činí zpravidla 2-3 dny po uplynutí lhůty dostupnosti uvedené v detailu konkrétního zboží ve Webovém rozhraní. U Objednávky zboží s různě dlouhou lhůtou dostupnosti je zboží dodáváno v jedné zásilce, přičemž rozhodující pro určení termínu dodání je zboží s nejdelší lhůtou dostupnosti. O připravenosti objednávaného zboží či o změně délky dodací lhůty bude Odběratel informován Dodavatelem. Před doručením zboží bude Odběratel Dodavatelem kontaktován za účelem dohodnutí přesného termínu převzetí zboží (tím není dotčeno ust. čl. IV odst. 1 písm. a) VOP.

4.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Odběratele, nese Odběratel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.   Odběratel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost pro předání a převzetí zboží. Je-li Dodavatel podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Odběratelem v Objednávce, je odběratel povinen převzít zboží při dodání.

6.   V případě, že je z důvodů na straně Odběratele nutno zboží doručovat opakovaně, jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, či pokud Odběratel neposkytne nezbytnou součinnost pro předání a převzetí zboží dle Objednávky, je Odběratel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, to včetně skladného ve výši 50 Kč za jedny dveře či zárubně za každý den uskladnění, a to až do doby, kdy Odběratel zboží převezme. 

7.   Při převzetí zboží je Odběratel povinen provést prohlídku zboží s náležitou péči (zejména je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží). Pokud je zjištěno poškození obalů zboží či jiné zjevné poškození zásilky, je Odběratel povinen za přítomnosti přepravce či Dodavatele důkladně zkontrolovat stav zboží. V případě jakýchkoliv závad je Odběratel povinen vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit přepravcem či Dodavatelem.

8.   Podepsáním přepravního listu či dodacího listu Dodavatele Odběratel stvrzuje předání a převzetí zboží a zároveň, pokud v něm neuvede výhrady, stvrzuje, že zboží dorazilo zjevně nepoškozené.

  

 

 

 V.  Práva z vadného plnění, poučení o možnosti spotřebitele odstoupit od Smlouvy a odstoupení od Smlouvy 

 

1.   V případě, že Odběratel vystupuje v postavení podnikatele ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku, (zejména pokud vykonává na vlastní účet výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku) řídí se práva a povinnosti z vadného plnění a otázky s tím přímo či nepřímo související „Reklamačním řádem pro podnikatele“ vydávaným Dodavatelem, který je dostupný zde.

2.   V případě, že Odběratel nevystupuje v postavení podnikatele ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku, (zejména pokud nevykonává na vlastní účet výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku) řídí se práva a povinnosti z vadného plnění a otázky s tím přímo či nepřímo související „Reklamačním řádem pro spotřebitele“ vydávaným Dodavatelem, který je dostupný zde.

3.   Poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy obsahuje pro Odběratele v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 Občanského zákoníku (tj. jedná se o člověka jednajícího mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání) „Reklamační řád pro spotřebitele“ v čl. VI., který tyto otázky pro účely Smlouvy a VOP upravuje. 

4.   Do doby převzetí zboží Odběratelem je Dodavatel oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Dodavatel Odběrateli kupní cenu či její zálohu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Odběratelem. To neplatí v případě, že Odběratel je spotřebitelem.

 

  

 

VI.  Podmínky údržby a zacházení se zbožím 

 

1.   Podmínky údržby a zacházení se zbožím, jakož i další související otázky závazně upravují „Podmínky zajištění jakosti“, které jsou dostupné zde. Ustanovení čl. I, čl. II, čl. III, čl. IV, čl. V a čl. VII „Podmínky zajištění jakosti“ se pro účely VOP a Smlouvy neužijí.

 

 

 

VII.  Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

1.   Odběratel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2.   Dodavatel není ve vztahu k Odběrateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

4.   Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5.   Odběratel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

6.   Je-li společně se zbožím poskytnut Odběrateli dárek, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Odběratelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Odběratel je povinen spolu se zbožím Dodavateli vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

  

VIII. Ochrana osobních údajů

 

 

1.   Ochrana osobních údajů Odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.   Odběratel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

3.   Odběratel souhlasí se zpracováním osobních údajů Dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Odběratel jinou možnost (uvedením nesouhlasu do textového pole pro komentáře, připomínky a prosby nacházejícího se v záložce „Objednávka“ či zasláním elektronické zprávy obsahující nesouhlas bezprostředně po odeslání Objednávky na elektronickou adresu eshop@sepos.cz), souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Odběrateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.

4.   Odběratel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při Objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

5.   Zpracováním osobních údajů Odběratele může Dodavatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Dodavatelem bez předchozího souhlasu Odběratele předány třetím osobám.

6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.   Odběratel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.   V případě, že by se Odběratel domníval, že Dodavatel nebo zpracovatel (čl. IX. Odst. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Odběratele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a.      požádat Odběratele nebo zpracovatele o vysvětlení,

b.     požadovat, aby Odběratel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.   Požádá-li Odběratel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Odběratel povinen tuto informaci předat. Odběratel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

   

 

IX. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies  

 

1.   Odběratel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Dodavatele na svoji elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Dodavatelem na svoji elektronickou adresu.

2.   Odběratel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Odběratele ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Odběratele, může Odběratel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 

 

X. Doručování   

  

1.    Odběrateli může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu či uvedenou Odběratelem v Objednávce.

 

  

 

XI.  Závěrečná ustanovení   

 

1.   Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.   Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

3.   Smlouva včetně VOP je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

4.   Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5.   Znění VOP může Dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění

6.   Přílohu VOP a jejich nedílnou součást tvoří: (i.) „Reklamační řád pro podnikatele“, který je přístupný zde; (ii.) „Reklamační řád pro spotřebitele“, který je dostupný zde; a (iii.) „Podmínky zajištění jakosti“, které jsou dostupné zde.

7.   V případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ustanoveními VOP se užije úprava Smlouvy.

8.   V případě rozporu ustanovení Smlouvy nebo VOP s „Reklamačním řádem pro podnikatele“ nebo „Reklamačním řádem pro spotřebitele“ nebo „Podmínkami zajištění jakosti“ se užije úprava Smlouvy nebo VOP. 

9.   Kontaktní údaje Dodavatele: adresa pro doručování SEPOS spol. s r.o., Rantířovská 583/100, 586 01, Jihlava, adresa elektronické pošty eshop@sepos.cz, telefon 800 400 990 či 723 404 479, případně je možné k zaslání dotazu využít formuláře na stránkách www.dveresepos.cz.

 

  

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem  6. 4. 2022